REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://baza-masters.pl z dnia 11.01.2020 r.I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która korzysta z funkcjonalności serwisu

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego https://baza-masters.pl

4. Serwis internetowy (Serwis) - serwis internetowy dostępny pod https://baza-masters.pl

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)


II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://baza-masters.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis internetowy, działający pod adresem https://baza-masters.pl, prowadzony jest przez CONT-EVO Arkadiusz Doliński, z siedzibą ul. Świerkowa 9, 89-121 Ślesin, Polska. NIP: 879-217-70-36, REGON: 340923170.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady:

a) korzystania z treści i usług udostępnianych bezpłatnie;

b) przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją zamówionych usług.

5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://baza-masters.pl


III. Zasady korzystania ze Serwisu Internetowego


1. Warunkiem korzystania z serwisu https://baza-masters.pl jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania z serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej,

e) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,

f) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. W przypadku naruszenia powyższych zasad, administrator serwisu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania zamieszczanych treści i danych, a w przypadku podejrzenia wykroczenia lub przestępstwa, powiadomienia o tym fakcie organów ścigania.


IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Treści umieszczone w Serwisie są udostępniane bezpłatnie.

2. CONT-EVO Arkadiusz Doliński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie (zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres cont-evo@cont-evo.eu.


V. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest CONT-EVO Arkadiusz Doliński, z siedzibą ul. Świerkowa 9, 89-121 Ślesin, Polska. NIP: 879-217-70-36, REGON: 340923170.

2. Przetwarzane, przechowywane oraz udostępniane Użytkownikom dane osobowe pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.

3. Umieszczenie dodatkowych informacji (w tym danych osobowych) w Serwisie następuje na wyraźną prośbę zainteresowanego Użytkownika (i za jego zgodą) po przesłaniu stosownej informacji na adres: cont-evo@cont-evo.eu.

4. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać takie żądanie na adres: cont-evo@cont-evo.eu


X. Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CONT-EVO Arkadiusz Doliński a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.